Witamy na naszej stronie

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie:

Technikum im. Augustyna Szpręgi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Augustyna Szpręgi


Szkolnictwo zawodowe w Czersku ma tradycję sięgającą czasów sprzed I wojny światowej.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie jest bezpośrednim spadkobiercą tych bogatych tradycji szkolnictwa zawodowego w Czersku. Dziś kształcimy uczniów we wszystkich zawodach w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Augustyna Szpręgi, oraz techników informatyków , techników ekonomistów i techników handlowców w Technikum im. Augustyna Szpręgi.


AKTUALNOŚCI:

 
Korekty w planie lekcji

UWAGA!

Od poniedziałku 15 września 2014 r. wchodzi w życie nieco skorygowany plan lekcji, do którego poniżej znajduje się link. Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

SKORYGOWANY PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD 15 września 2014 r.

WC

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZSP W MALACHINIE

1  września  467 uczniów, w tym 147 klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Augustyna Szpręgi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie rozpoczęło rok szkolny 2014-2015.

Edukację w klasach pierwszych podjęło : 17 techników informatyków, 16 techników ekonomistów, 25 sprzedawców, 26 mechaników pojazdów samochodowych, 3 kucharzy, 10 stolarzy, 8 ślusarzy, 12 fryzjerów, 7 obuwników, 4 rolników ,2 elektryków, 3 murarzy-tynkarzy, 1 piekarz, 1 wędliniarz, 5 cukierników,  ,3 monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 2 blacharzy samochodowych,  1 elektromechanik pojazdów samochodowych, 1 mechanik-monter maszyn i urządzeń,

Podczas uroczystości dyrektor ZSP w Malachinie Elwira Bieszke-Binnebesel pogratulowała uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego p. Marcinowi Czapiewskiemu , na nauczyciela kontraktowego ks. Arkadiuszowi Guzowi , a także wręczyła, nieodebrane na zakończenie roku szkolnego, nagrody – koszulki z logo szkoły  najlepszym uczennicom w zawodzie sprzedawca Agacie Chabowskiej, Annie Pastwa, Karolinie Łosińskiej i najlepszym uczniom klasy 2E  Dorocie Wiśniewskiej i Kamilowi Wyskida. Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom , nauczycielom i pracownikom - pasji i radości w działaniach szkolnych i pozaszkolnych, a ponadto dużo wzajemnej empatii  i  dobrego pod każdym względem roku szkolnego 2014/2015.

WC

W naszej galerii zdjęcia wykonane przez p. Dorotę Thiede

 
NOWY PLAN LEKCJI

Poniżej link do nowego planu lekcji, który będzie obowiązywał od 1 września 2014 r. Ten link dostępny jest również w sekcji "Dla ucznia -  Plan lekcji" i znajduje się w lewym menu naszej witryny. Plan nie zawiera jeszcze szczegółowego przydziału sal i zostanie o ten przydział uzupełniony w poniedziałek.

Przypominamy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie nastąpi w poniedziałek 1 września 2014 roku o godzinie 10.00 Uroczystość odbywać się będzie na sali gimnastycznej

PLAN LEKCJI OD 1 WRZEŚNIA 2014

 
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 25.06.2014 W SPRAWIE TERMINÓW EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, W TYM MATURALNYCH, stan na 14.07.2014r

Poniżej znajduje się link do harmonogramu egzaminów poprawkowych oraz matury poprawkowej, które odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia 2014 r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH - SIERPIEŃ_2014

 
Wyprawka szkolna 2014/2015

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany jest rządowy program pn. „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników. W związku z tym przedstawiamy warunki na jakich można z wyprawki szkolnej skorzystać przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wykaz podręczników dla klasy trzeciej Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachnie.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.
Ważne
W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowaym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowannym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.
Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Ważne
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników pobrać można w szkole.

Termin złożenia wniosku do 5 września 2014 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Wykaz podręczników dla klasy trzeciej technikalnej

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 17