Witamy na naszej stronie

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie:

Technikum im. Augustyna Szpręgi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Augustyna Szpręgi


Szkolnictwo zawodowe w Czersku ma tradycję sięgającą czasów sprzed I wojny światowej.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie jest bezpośrednim spadkobiercą tych bogatych tradycji szkolnictwa zawodowego w Czersku. Dziś kształcimy uczniów we wszystkich zawodach w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Augustyna Szpręgi, oraz techników informatyków , techników ekonomistów i techników handlowców w Technikum im. Augustyna Szpręgi.


AKTUALNOŚCI:

 
Wyprawka szkolna 2014/2015

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany jest rządowy program pn. „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników. W związku z tym przedstawiamy warunki na jakich można z wyprawki szkolnej skorzystać przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wykaz podręczników dla klasy trzeciej Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachnie.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.
Ważne
W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowaym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowannym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.
Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Ważne
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników pobrać można w szkole.

Termin złożenia wniosku do 5 września 2014 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Wykaz podręczników dla klasy trzeciej technikalnej

 
Wykaz podreczników dla klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015

W lewym menu w sekcji dla ucznia znajdziecie link do wykazu podręczników dla klas pierwszych, które rozpoczną naukę w naszej szkole w dniu 1 września 2014 roku. Wprawdzie zostało jeszcze trochę wakacji, ale decyzji o zakupie podręczników może nie warto odkładać na ostatnia chwilę. Wykaz zawiera tylko podręczniki do kształcenia ogólnego. O potrzebnych podręcznikach do kształcenia zawodowego zostaniecie poinformowani na początku września przez nauczycieli przedmiotów zawodowych więc z zakupem tych podręczników proszę się na razie wstrzymać. Życzę wszystkim przyjętym do klas pierwszych ZSP w Malachinie uczniom wspaniałej drugiej części wakacji. Odpoczywajcie i nabierajcie sił. Do zobaczenia 1 września 2014 r.

wicedyrektor Waldemar Czapiewski

 
Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

28.06.2014r uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Augustyna Szpregi z udziałem wnuczki patrona szkoły p. Gabrieli Depka Wierzbickiej i jej męża, przewodniczącej Rady Rodziców p. Renaty Łangowskiej,  uroczyście zakończyli rok szkolny 2013/2014.

W klasach promocyjnych uczyło się 326  uczniów, w tym 191 chłopców i 135 dziewcząt.

W tym roku szkolnym uczniowie klas promocyjnych osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu - średnia ocen szkoły 3,50 zachowanie wzorowe otrzymało 69 uczniów, bardzo dobre 78,  aż 21 uczniów odebrało świadectwa z wyróżnieniem, w tym 12 uczniów ze średnią  powyżej 5,0. W sumie 69 uczniów może pochwalić się średnią ocen powyżej 4,00.

Niestety 5  uczniów nie otrzymało promocji, a 21 uczniów w sierpniu będzie zdawało egzaminy poprawkowe.

Najwyższą średnią ocen 5,53 w ZSP uzyskała uczennica 2 klasy Technikum Wioleta Kononowicz, która została wytypowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów, a wśród uczniów szkoły zawodowej najlepsza uczennicą została Joanna Perowicz ze średnią ocen 5,29.

Świadectwa z wyróżnieniem, medal wzorowego ucznia, nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę rodziców, p. Danutę Sekowską oraz wnuczkę patrona szkoły p. Gabrielę Depka Wierzbicką  otrzymało aż 21 uczniów: Wioleta Kononowicz ( Najlepszy uczeń Technikum im. Augustyna Szpręgi) , Joanna Perowicz (Najlepszy uczeń ZSZ im. Augustyna Szpręgi),   Martyna Kołatka (5,29), Daria Knitter ( 5,29), Agata Chabowska (5,14) Karolina Łakoma (5,13),  Karolina Łosińska (5,07), Julia Argasińska ( 5,06) Patrycja Jarząbek ( 5,00) , Joanna Górnowicz (5,00), Martyna Brzezinska (5,00)  ,Bartosz Brzeziński ( 5,00) , Weronika Sawicka ( 4,94)  ,Daria Kononowicz ( 4,87) , Dorota Wiśniewska ( 4,87)  ,Marta Przytarska ( 4,84) , Krzysztof Gromowski Wzorowy Uczeń i Najlepszy Informatyk Technikum im. Augustyna Szpręgi (4,84)  , Daria Burchardt ( 4,78), Kamil Wyskida (4,79), Patrycja Dąbrowska ( 4,79), Natalia Wiśniewska ( 4,76)

Uczniowie ze średnią ocen od 4 do 4,75, finaliści szkolnych konkursów (wiedzy o patronie szkoły Augustynie Szpręga, ortograficznego,  wiedzy o mitach, recytatorskiego, na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca, najlepszego pracownika biurowego) odebrali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, nauczycieli p. Danutę Sękowską, Renatę Jaworska, Krzysztofa Smaglinskiego i wnuczkę patrona szkoły p. Gabrielę Depka Wierzbicką.

Ci uczniowie to: Magdalena Czapiewska, Karolina Leper, Agnieszka Czecholińska, Sylwia Jeżewska, Sławomir Turzyński, Mikołaj Uszkiewicz, Kamila Peda, Karolina Suchomska, Angelika Rohde, Maksymilian Libera, Natalia Jarząbek Natalia, Magdalena Jakubek, Anna Pastwa, Kamila Ossowska,  Paulina Cherek, Marta Rekowska, Marlena Czarnecka, Kewin Kąkol, Weronika Szynwelska, Dariusz  Pazda, Aneta Kulesza , Aleksandra Wesołowska,  Bartosz Szulc, Brajan Kobus, Kinga Pestka, Kamila Czapiewska, Agata Nilek , Marcin Żabiński Kasandra Hetmańska, Martyna Gwizdała , Edyta Gajdus , Mateusz Spychalski , Hanna Meger, Kamila Lorbiecka , Magdalena Talaśka , Jakub Czarnowski , Maciej Hass, Patrycja Niklasz, Paweł Czapiewski, Damian Frost, Mateusz  Kłos , Klaudia Gruchała Więsierska , Daniel Pstrong Mateusz Piesik, Justyna Drożyńska, Martyna Kowalewska, Katarzyna Jażdżewska, Maria Wajdzik, Martyna Mrozińska.

W szklonym konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca  I miejsce zajęła Agata Chabowska, II  Anna Pastwa, III Karolina Łosińska IV Agata Nilek, V Martyna Gwizdała , VI Justyna Idziak ( obiecane nagrody – koszulki z logo szkoły zostaną im wręczone na apelu rozpoczynającym nowy rok szkolny 01.09.2014)

Za zajęcie pierwszych miejsc w konkursie ortograficznym nagrody i dyplomy otrzymali: Maksymilian Libera, Barbara Brzezińska, za ligę ortograficzną: Edyta Gajdus, Martin Trzebiatowski, Piotr Rekowski , za konkurs wiedzy o mitach  Marcin Łangowski i Tomasz Stosik , a za konkurs recytatorski:  Anna Grzywacz, Regina Pałubicka i Maria Wajdzik

P. Renata Jaworska i Krzysztof Smaglinski wyróżnili  najlepszych uczniów w pracy biurowej – Joannę Gornowicz, Emilię Bulman, Sylwię Jeżewską i Martę Przytarską . Za reprezentowanie szkoły na wojewódzkim finale Licealiady młodzieży szkolnej w piłce ręcznej nagrodzono Piotra Lindę.

Koszulki z logo szkoły i napisem: „Byli dzielni i wytrwali w wolontariacie się spisali” wręczono  Darii Knitter, Kindze Pestka, Paulinie Duraj, Martynie Kołatka, Mateuszowi Kłos, Julii Argasińskiej i Łukaszowi Glinieckiemu za realizację projektu „4 Aktywne weekendy” dla 47 dzieci z Mokrego I Malachina.

„Rekina finansowego 2014”nagrodę ufundowaną przez p. Kazimierza Bieszke  otrzymała Iwona Łangowska z klasy 1TEI.

Książki, z bardzo osobistymi dedykacjami,  odebrali z rąk wnuczki patrona szkoły p. Gabrieli Depka-Wierzbickiej finaliści szkolnego konkursu wiedzy o Augustynie Szpręga: Jakub Czarnowski i Piotr Skiba ( I miejsce) , Joanna Perowicz ( II miejsce)  i Marcin Borzyszkowski( III miejsce)

Podczas apelu kończącego rok szkolny 2013/2014 nagrodę dyrektora szkoły otrzymał ks. dr Wiesław Szuca.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel podziękowała wszystkim za zaangażowanie i dobrą pracę, życzyła atrakcyjnych ale i bezpiecznych wakacji, udanego, letniego wypoczynku i nabrania sił do kolejnego roku szkolnego 2014-2015.

 

 

 
ZAKOŃCZENIE EDUKACJI W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

W piątek 13 czerwca 2014 r.  55  absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Augustyna Szpregi w Malachinie w tym: 22 mechaników pojazdów samochodowych, 4 fryzjerów, 6 stolarzy, 7 ślusarzy, 3 rolników, 2 elektryków, 2 cukierników,
2 murarzy, 2 tapicerów, 2 obuwników, 1 piekarz, 1 elektromechanik pojazdów samochodowych i 1 operator maszyn przemysłu spożywczego,  w obecności zaproszonych rodziców, nauczycieli i  pracodawców zakończyło edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Augustyna Szpręgi w Malachinie.

W tym roku zasadniczą szkołę zawodową kończy ostatni rocznik sprzed wprowadzonej w 2012 roku reformy szkolnictwa zawodowego. Zawody do tej pory dwuletnie jak np. sprzedawca od 1 września 2012 roku stały się tak jak wszystkie pozostałe trzyletnimi i uczniowie kształcą się już wg nowej podstawy programowej, stąd mniejsza niż zwykle liczba absolwentów ZSZ w Malachinie w czerwcu 2014 roku.

Więcej…
 
WAŻNE DLA ABSOLWENTÓW! INFORMACJA O EGZAMINACH ZAWODOWYCH!

Zbliża się termin sesji letniej egzaminów zawodowych dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. W związku z tym Dyrektor Szkoły przypomina harmonogram egzaminów - części teoretycznej i praktycznej, które będą odbywały się w naszej szkole.

TECHNIKUM - HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZSP W MALACHINIE W ROKU 2014 - WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY NR 6/2014 Z DNIA 19 MAJA 2014 R.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZSP W MALACHINIE W ROKU 2014 - WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY NR 6/2014 Z DNIA 19 MAJA 2014 R.

EGZAMIN PRAKTYCZNY DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ odbywać się będzie w terminie ogłoszonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (od 01 do 25 lipca 2014 r.) w wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych.. Indywidualne harmonogramy (data, godzina, miejsce) zdawania egzaminu zawodowego praktycznego tegoroczni absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej odbiorą, za pokwitowaniem wraz ze świadectwem ukończenia szkoły 13 czerwca 2014 r. Absolwenci z lat poprzednich mogą obierać indywidualne harmonogramy zadawania egzaminu zawodowego w sekretariacie szkoły od  10 czerwca 2014 r.

WYKAZ OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH, W KTÓRYCH ABSOLWENCI ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ BĘDĄ ZDAWAĆ EGZAMIN PRAKTYCZNY

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 16